Vårt rikstäckande nätverk av kylföretag, ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme använder naturliga köldmedier för att erbjuda en framtidssäkrad, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Vi kan tillsammans göra en stor miljöinsats!

2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och unik i FN:s historia. 

Vi har identifierat vilka globala hållbarhetsmål som har störst relevans för vår egna verksamhet, var vi kan påverka mest. Genom att aktivt arbeta med dessa fokusområden kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

100 % hållbarhet!

Vårt helhetsperspektiv över hållbarhetsfrågorna kallar vi 100% Hållbarhet. Det innebär att vi aktivt arbetar för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Framtiden med CO2 som köldmedium
För att minimera vår egen och kunders klimatpåverkan arbetar vi mycket med naturliga köldmedier som CO2. CO2 är lämpligt till många anläggningar som till exempel livsmedelsbutiker, restauranger och storkök, kyl och fryslager, isbanor, luftkonditionering eller värmeåtervinning. Installation av CO2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service och underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i de flesta fall billigare att installera än andra system. CO2 kan dock förknippas med att det ska påverka växthuseffekten negativt, men i själva verket binder vi CO2 i täta system i stället för att skicka upp det i vår atmosfär.