Företagen inom Energi- och Klimatgruppen har tagit fram en kvalitets- och miljöpolicy med syfte att kvalitetssäkra ett arbetssätt som främjar nöjda kunder, medarbetare och leverantörer.

ABAK skall genom ständiga förbättringar i processer, produkter, tjänster och ledningssystem ha en kvalitet som ger långsiktig överlevnad. Leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov och förväntningar samt svarar mot myndigheters krav.

Så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart utforma produkter, processer och tjänster på ett sätt som inte utgör fara för människor miljö. Erbjuda kunder energibesparande åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan.

Vi uppfyller gällande lagstiftning och normer gällande miljöskydd och arbetsmiljö. Genom kontinuerlig utbildning ge vår personal möjlighet och kunskap att påverka och utveckla kvalitets- och miljöarbetet. Vår ständiga strävan är förbättring.